Pagina laden...

Algemene Voorwaarden SNIPES

Algemene voorwaarden:

Download de algemene voorwaarden als PDF-bestand.

1.SNIPES Onlineshop

1.1 Definities
1.2 Identiteit van de ondernemer
1.3 Geldigheid van algemene voorwaarden
1.4 Beschrijving van goederen en diensten
1.5 Toepasselijkheid
1.6 Het aanbod
1.7 De overeenkomst
1.8 Herroepingsrecht
1.9 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1.10 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1.11 Uitsluiting herroepingsrecht
1.12 De prijs
1.13 Nakoming overeenkomst en extra garantie
1.14 Levering en uitvoering
1.15 Betaling
1.16 Klachtenregeling
1.17 Geschillen
1.18 Aanvullende of afwijkende bepalingen
1.19 Privacy
 

SNIPES CLIQUE

1. Inleiding
2. Membership
3. Loyaliteitsprogramma
4. COINS, HEARTS & Levels
5. Wijziging of beëindiging van het loyaliteitsprogramma
6. Beperking van aansprakelijkheid
7. Toepasselijk recht en jurisdictie
8. Contact

 

SNIPES App

1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden
2. Beschrijving van diensten
3. Registratie
4. Gebruik door minderjarigen
5. Uploaden van content
6. Verlening van rechten - SNIPES-app
7. Verboden content en gebruik
8. Melding en verwijdering van ongepaste content
9. Gevraagde apparaatautorisaties
10. Tracking- en analysetechnologieën
11. Verwijdering van content en de account
12. Je aansprakelijkheid
13. Onze aansprakelijkheid
14. Opzegging
15. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

 

 

4. SNIPES Raffle

4.1 Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden
4.2 Verloting van het kooprecht
4.3 Inschrijving voor de verloting
4.4 Deelname voor minderjarigen
4.5 Selectie van winnaars
4.6 Algemene regels
4.7 Persoonlijke Informatie

 

SNIPES Onlineshop

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.    Dag: kalenderdag;

5.    Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.    Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.    Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.    Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

SNIPES Nederland B.V.

van Liemptstraat 10

5145 RB Waalwijk

Telefoonnummer: 088 - 864 23 23

Bereikbaarheid: maandag - vrijdag van 10:00 - 19:00 uur

 

E-mailadres: onlineservice-nl@snipes.com

 

KvK-nummer: 61660639

Btw-identificatienummer: NL854434574B01

 

 

Artikel 3 – Geldigheid van algemene voorwaarden

In het geval dat SNIPES beveiligingsrisico's of hiaten in het gebruik van de online shop of de bijbehorende gebruikersaccounts ontdekt, behoudt SNIPES zich het recht voor om maatregelen te nemen om risico's te voorkomen. Dit kan leiden tot een tijdelijke beperking van de bruikbaarheid van de online shop of gebruikersaccounts.

 

 

Artikel 4 – Beschrijving van goederen en diensten

De ondernemer is een kleinhandel in consumentengoederen, met name schoenen, kledij, accessoires en aanverwante producten.

 

 

Artikel 5 – Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 6 – Het aanbod

1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 

Artikel 7 – De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De consument krijgt in deze e-mail een samenvatting van de bestelde goederen en een kopie van de algemene voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.    De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.    De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht

1.    Wettelijke herroepingsrecht voor klanten in België

Na ontvangst van je online bestelling heb je 30 dagen de tijd om zonder opgave van redenen je bestelling te herroepen. Na deze melding heb je 30 dagen de tijd om het product terug te sturen.

Om je bestelling te herroepen, dien je ons (SNIPES Nederland, Van Liemptstraat 10, 5145 RB Waalwijk, telefoon: +31 (0) 88-8642323, e-mail: onlineservice-nl@snipes.com) door middel van een duidelijke, schriftelijke verklaring (bijvoorbeeld per e-mail, fax of brief) van je besluit om te herroepen op de hoogte te stellen. Je kunt dit doen met behulp van het modelformulier voor herroeping wanneer je niet weet hoe je een artikel terug kunt sturen en welke gegevens je daarvoor op moet geven.   Doe dit vóór het aflopen van de deadline van 30 dagen na ontvangst van je bestelling.

2.    Gevolgen van de herroeping

Als je je bestelling wilt herroepen, zullen wij de betaling die wij van je hebben ontvangen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij van de herroeping op de hoogte zijn gebracht, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die jij zelf hebt gebruikt toen je de bestelling plaatste, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  Wij mogen wachten met terugbetalen totdat wij de producten in goede orde ontvangen hebben of totdat je hebt aangetoond dat de producten geretourneerd zijn.

Houd er rekening mee dat je de artikelen niet later dan 30 dagen, na de dag waarop je melding hebt gemaakt van de herroeping, aan ons terugzendt of in de winkel aflevert. Je bent op tijd als je de artikelen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. Je hoeft alleen te betalen voor een eventuele waardevermindering van het product indien deze schade is ontstaan doordat je meer hebt gedaan met het product dan nodig is om te beoordelen of je het wil houden en om de belangrijkste kenmerken te controleren.

3.    Retourneren bij herroeping

Wij bieden je twee manieren om je product gratis te retourneren, per post (via PostNL) of afgeven in een SNIPES store.

-   Retourzending via PostNL

Je kan een artikel eenvoudig en kosteloos retourneren via een PostNL-pakketpunt. Plaats het artikel dat je retourneert samen met het retourformulier dat is meegezonden terug in de zak of doos waarin je jouw bestelling hebt ontvangen en sluit deze af. Plak het bijgevoegde retourlabel goed zichtbaar op de zak of doos en breng je pakket naar een PostNL pakketpunt. Via de locatiewijzer op www.postnl.be kan je een pakketpunt in je buurt vinden (dit zijn voornamelijk dagbladhandelaars). Vraag altijd om een verzendbewijs en bewaar dit tot je van ons een retourbevestiging hebt ontvangen.

-   Afgeven in een SNIPES store

Doe het product in de originele verpakking (indien mogelijk). We stellen het zeer op prijs als je het retourformulier dat werd meegeleverd invult en toevoegt. Geef het pakket af in een SNIPES store. Daar krijg je het aankoopbedrag voor het/de betreffende artikel(en) contant uitbetaald.

Einde van het onderwerp herroepingsrecht

 

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.    De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.    De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

 

Artikel 10 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.    Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.    De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.    De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.    Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 

Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.    Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2.    Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

 

 

Artikel 12 – De prijs

1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2.    In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

 

Artikel 13 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.    De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.    Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.    Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

 

Artikel 14 – Levering en uitvoering

1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.    Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.    Het risico van beschadiging en/of verloren gaan van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 15 – Betaling

1.    Alle verkoopprijzen zijn verschuldigd vanaf het moment van de bestelling. De rekening gekoppeld aan de creditcard wordt gedebiteerd op het moment van de bevestiging van de bestelling.

2.    De consument kan kiezen uit de volgende betaalmethoden: iDEAL, Klarna, creditcard (Mastercard en VISA) en PayPal.

 

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

1.    De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.    De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

Artikel 17 – Geschillen

1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.    Online-geschillenregeling

Sinds 15 februari 2016 stelt de Europese Commissie een platform in voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit geeft de consument de mogelijkheid om geschillen met betrekking tot online aankopen zonder tussenkomst van een rechter op te lossen. Het platform voor buitengerechtelijke geschillenregeling is onder de externe link https://ec.europa.eu/consumers/odr/ bereikbaar.

 

 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Artikel 19 – Privacy

Wanneer klanten gebruik maken van onze webshop, worden er persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor meer informatie bekijk het privacy en cookiebeleid hier.

 

 

SNIPES CLIQUE

1. Inleiding

Welkom bij de SNIPES CLIQUE (hierna "SNIPES CLIQUE" of "Membership"), het loyaliteitsprogramma van SNIPES SE. Door je te registreren op snipes.com of in de SNIPES-app, ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.

Het membership is gratis en niet gebonden aan een aankoop.

Als member van het loyaliteitsprogramma kun je COINS en HEARTS verzamelen, die je in aanmerking laten komen voor verschillende levels, en je krijgt ook toegang tot aanbiedingen, diensten, events en nog veel meer, die door SNIPES of SNIPES partnerbedrijven worden georganiseerd. Meer informatie over de huidige beloningen en aanbiedingen vind je in je memberaccount ("Account") op de website SNIPES.com of in de SNIPES-app. Wij sturen je informatie over je Coins en Hearts, je status en andere informatie over je membership, tenzij je dergelijke berichten annuleert door het betreffende vakje uit te vinken tijdens de registratie, door je profielinstellingen te wijzigen, door je uit te schrijven voor de berichten of door contact op te nemen met de klantenservice.

Informatie over de verwerking van je persoonlijke gegevens door SNIPES vind je in ons privacybeleid.


2. Membership

Het membership is mogelijk voor allen die niet optreden als vertegenwoordiger van een bedrijf of als reseller en die een actueel en geldig e-mailadres hebben.

De minimumleeftijd is 18 jaar of 16 jaar met toestemming van de ouders, wettelijke voogden of een wettelijke vertegenwoordiger. SNIPES behoudt zich het recht voor om een schriftelijke toestemmingsverklaring aan te vragen. Werknemers, bedrijfsleiders en vertegenwoordigers van SNIPES kunnen member worden, maar kunnen van bepaalde aanbiedingen worden uitgesloten.

Door je in te schrijven, bevestig je dat je minstens 18 jaar oud bent of minstens 16 jaar en dat je de toestemming hebt van je ouders, wettelijke voogden of wettelijke vertegenwoordigers. Je bevestigt ook dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.3. Loyaliteitsprogramma

De SNIPES CLIQUE is een loyaliteitsprogramma en is beperkt tot aankopen in SNIPES-winkels en online op SNIPES.com of in de SNIPES-app. Je kunt Coins en Hearts verzamelen door te winkelen of door andere activiteiten te ondernemen die SNIPES van tijd tot tijd kan aanbieden. Houd er rekening mee dat je geen Coins verzamelt bij het kopen van cadeaubonnen of betalen van verzendkosten.

De verzamelde COINS en HEARTS gelden alleen voor jou persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan een andere persoon of member.

Je kunt je SNIPES CLIQUE-membership te allen tijde opzeggen. Je kunt dit doen door contact op te nemen met de SNIPES-klantendienst per e-mail. Als je je membership opzegt, vervallen alle resterende COINS en HEARTS alsmede je level op je account.4. COINS, HEARTS & Levels

1.    COINS

Als onderdeel van het membership van SNIPES CLIQUE kunnen COINS voornamelijk worden verzameld met aankopen. Bij elke aankoop in de SNIPES-winkels, online op SNIPES.com of in de app, verzamel je COINS over de waarde van de artikelen (exclusief verzendkosten). Voor elke volle euro, ontvang je vijf coins (1 euro = 5 coins).

De mogelijkheid bestaat ook om COINS te verzamelen door je in te schrijven voor de SNIPES-newsletter, alsook door deel te nemen aan speciale reclamecampagnes die gecommuniceerd worden via de SNIPES-newsletter, de SNIPES-app of anderszins.

Voor aankopen worden de COINS pas na afloop van de retourtermijn op je rekening bijgeschreven. De COINS worden in je account genoteerd totdat ze gecrediteerd zijn. De bij aankoop gemarkeerde COINS worden van je rekening afgeschreven als je de aankoop waarvoor je de betreffende COINS hebt ontvangen terugdraait.

COINS kunnen worden gebruikt in combinatie met andere betaalmethoden voor aankopen in een SNIPES-winkel of op SNIPES.com. Een COIN komt overeen met 1 cent en fungeert als een directe korting. Het kortingsvoordeel van de COINS wordt evenredig verdeeld over alle artikelen in de aankoop. Online moeten ten minste 10 COINS worden gebruikt. Helaas kun je niet bepalen hoeveel COINS je in de winkel gebruikt, hier worden alle bestaande COINS automatisch gebruikt zolang ze niet meer dan 70% van de aankoopwaarde bedragen. De korting op individuele artikelen van een aankoop blijft bestaan, zelfs als sommige artikelen van de aankoop worden geretourneerd.

COINS zijn geldig op reguliere artikelen, gereduceerde artikelen, andere speciale collecties en kunnen worden gecombineerd met andere promoties. COINS kunnen niet gebruikt worden voor de aankoop van SNIPES-cadeaubonnen. COINS kunnen ook niet gebruikt worden voor verzendkosten.

De COINS verdienen geen rente en worden niet in contanten uitbetaald.

COINS zijn minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden geldig vanaf het moment dat ze actief worden. Gedurende de retourtermijn van 30 dagen verschijnen de COINS grijs op je rekening, maar kunnen nog niet gebruikt worden. COINS die niet zijn gebruikt, vervallen ten vroegste na 12 en ten laatste na 24 maanden (op 31 december van een kalenderjaar) en kunnen niet meer worden ingewisseld.

COINS kunnen in de online shop op SNIPES.com en in de SNIPES-app tijdens het betalingsproces worden geselecteerd en kunnen als directe korting worden gebruikt. Ze kunnen ook worden gebruikt voor aankopen in de SNIPES-winkels in Nederland door de barcode in de SNIPES-app te tonen. Bij de inwisseling kunnen de COINS de aankoopwaarde met maximaal 70% verminderen. Bij gebruik in de winkel moeten alle gespaarde COINS worden ingewisseld, maar ze maken maximaal 70% van de waarde van de artikelen uit. Het resterende bedrag moet worden betaald met een andere betaalmethode. In het geval van een retourzending worden de COINS voor het betreffende artikel teruggestort.

2.    HEARTS

HEARTS kunnen met het SNIPES CLIQUE-membership via verschillende activiteiten worden ingezameld. Je kunt het hier zien: SNIPES.com/CLIQUE

Verder is het mogelijk om HEARTS te verzamelen door deel te nemen aan speciale reclamecampagnes die worden gecommuniceerd via de SNIPES-newsletter, de SNIPES-app of anderszins.

HEARTS zijn meestal direct actief en kan je via je account in de SNIPES-app en op SNIPES.com inzien. Verzamelde HEARTS vervallen niet en kunnen continu gebruikt worden en met de bovenstaande activiteiten worden verzameld.

3.    SNIPES CLIQUE-levels

Met de COINS en HEARTS die je verzamelt kun je verschillende levels bereiken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de levels "CROWD", "CREW" en "CORE". Hoe hoger het level (bijv. CREW of CORE), hoe interessanter je voordelen worden. Je kunt hier de huidige voordelen van de verschillende niveaus zien: SNIPES CLIQUE.

CROWD
Wanneer je je als nieuw member registreert, maak je deel uit van de CROWD. Vanaf CROWD moet je COINS en HEARTS verzamelen om het volgende level te bereiken.CREW
Als je met je account minstens 1.500 COINS en 250 HEARTS hebt verzameld, bereik je het CREW-level. Dit level houd je altijd minimaal 12 maanden vast, ook als je door het gebruik of het verlopen van COINS onder het vereiste minimumaantal COINS komt. Als je account niet genoeg COINS en/of HEARTS heeft voor meer dan 12 maanden, zak je terug naar het lagere level.CORE
Als je met je account minstens 5.000 COINS en 1.500 HEARTS hebt verzameld, bereik je het CORE-level. Dit level houd je altijd minimaal 12 maanden vast, ook als je door het gebruik of het verlopen van COINS onder het vereiste minimumaantal COINS komt. Als je account niet genoeg COINS en/of HEARTS heeft voor meer dan 12 maanden, zak je terug naar het lagere level.

5. Wijziging of beëindiging van het SNIPES-loyaliteitsprogramma

Je kunt je membership te allen tijde opzeggen. Neem contact op met onze klantenservice. Je klantaccount blijft bestaan zonder de mogelijkheid om COINS te verzamelen.

Als je je membership opzegt, vervallen alle resterende COINS en HEARTS en je status op je account.

SNIPES kan te allen tijde en naar eigen goeddunken het SNIPES-loyaliteitsprogramma en/of de Algemene Voorwaarden beëindigen, wijzigen, beperken of opschorten als wijzigingen in de wet, veranderingen in het SNIPES-aanbod of de introductie van nieuwe diensten dit vereisen. Deze wijziging wordt van kracht 14 werkdagen na de datum waarop je online, per e-mail, per app (of een combinatie daarvan) van deze wijziging op de hoogte werd gebracht. Als je de wijzigingen niet accepteert, heb je het recht je membership op te zeggen.

Elk aantoonbaar misbruik van het SNIPES-loyaliteitsprogramma, bewezen of terecht veronderstelde zwendel, de schending van de algemene voorwaarden, inactiviteit van het membership gedurende meer dan 24 maanden, valse informatie of gedrag dat de belangen van SNIPES schaadt, kan leiden tot beëindiging van het membership en verdere deelname aan het SNIPES-loyaliteitsprogramma. Als je membership wordt ingetrokken, vervallen alle COINS en HEARTS onder "Account" automatisch.6. Beperking van aansprakelijkheid

1.    SNIPES is niet aansprakelijk voor systeemstoringen of het uitvallen van het SNIPES-membership, noch voor de gevolgen daarvan. SNIPES is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door opschorting, wijziging, beëindiging van of in verband met een SNIPES-membership, tenzij deze aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten op grond van wettelijke bepalingen.7. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Duitse recht. Geschillen, claims of controverses die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden of door deelname aan het membership van SNIPES CLIQUE, of die daarmee verband houden, dienen te worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Duitsland.8. Contact

Als je vragen hebt over het SNIPES CLIQUE-membership, neem dan contact op met de SNIPES-klantendienst op 088-8642323. Alle correspondentie met betrekking tot het SNIPES-membership dient te worden gestuurd naar het e-mailadres: loyalty@snipes.com.

 

 

 

SNIPES App

De SNIPES-app is een aanbod van SNIPES SE. Hier zijn onze SNIPES-app gebruiksvoorwaarden. Lees ze door voordat je begint! Ze regelen het gebruik van mobiele applicaties (iOS en Android) en alle diensten die daar beschikbaar zijn (hierna "SNIPES-app" of "mobiele applicatie").


1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Om de SNIPES-app volledig te kunnen gebruiken, moet je je eerst registreren. Met je registratie accepteer je onze gebruiksvoorwaarden.


2. Beschrijving van diensten

Naast de online shop en ons SNIPES CLIQUE-loyaliteitsprogramma biedt de SNIPES-app een gepersonaliseerde optie voor het creëren van content, het verbinden, communiceren, ontdekken en delen. In de SNIPES-app kun je als geregistreerde user foto's en video's van je looks & styles posten en delen met anderen, artikelen en events markeren en reageren op de content van andere users en gebruik maken van andere diensten die wij aanbieden.

Wij hebben het recht om onze diensten op elk moment aan te passen of te beëindigen, op voorwaarde dat dit redelijk is. Er is geen recht op een account, een specifieke uploadcapaciteit of de foutloze en ononderbroken beschikbaarheid van de mobiele applicatie.3. Registratie

Om de SNIPES-app volledig te kunnen gebruiken, moet je je eerst registreren. Met je registratie ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en het privacybeleid en maak je automatisch deel uit van ons SNIPES CLIQUE-loyaliteitsprogramma, meer informatie hierover vind je in deel 2 SNIPES CLIQUE.

Met je registratie kun je je username vrij kiezen. Deze kan achteraf niet meer gewijzigd worden.
Alle informatie die je ons tijdens de registratie en andere communicatie verstrekt, moeten volledig en correct zijn. Je account is alleen geldig voor jou persoonlijk, d. w. z. dat je je account niet aan iemand anders mag overdragen of door iemand anders mag laten gebruiken.4. Gebruik door minderjarigen

Je moet minstens 16 jaar oud zijn of toestemming hebben van je ouder of wettelijke voogd om de SNIPES-app te gebruiken. Met je registratie bevestig je dat je meerderjarig bent of, als je minderjarig bent, dat je ouders of wettelijke voogd instemmen met het gebruik van de website. Wij kunnen te allen tijde een bewijs van deze toestemming van je vragen. Ouders die hun toestemming hebben gegeven zijn uitsluitend verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind in het kader van de wet en zijn aansprakelijk voor hun wangedrag en eventuele schade die daaruit voortvloeit. Ouders worden er hierbij op gewezen dat het platform ongeschikte content voor minderjarigen kan bevatten.
5. Uploaden van content

Als je foto's en/of video's uploadt ("content"), garandeer je dat deze content niet in strijd is met onze gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wetgeving en dat je het recht hebt om deze content aan ons beschikbaar te stellen voor gebruik in de hieronder gedefinieerde omvang. Je hebt altijd controle over je content en kunt op elk moment beslissen om je geüploade content te verwijderen.
Na het uploaden zullen wij de door jou en andere gebruikers geüploade content controleren op mogelijke wetsovertredingen en ontoelaatbare content (zie paragraaf 3.7 en 3.8). Als we een overtreding van onze richtlijnen ontdekken, zullen de bijbehorende foto's en/of video's worden verwijderd en niet worden gepubliceerd.6. Verlening van rechten - SNIPES-app

Als je content uploadt, verleen je ons het niet-exclusieve recht om deze content wereldwijd en gratis te gebruiken voor SNIPES SE, d.w.z. om te worden geïntegreerd in onze website en app en om deze openbaar zichtbaar, vindbaar en toegankelijk te maken. Dit omvat het recht om je content voor deze doeleinden op te slaan, technisch te reproduceren, informatie (meta-data, hashtags, trefwoorden, enz.) toe te voegen, te verspreiden, openbaar te maken, te reproduceren, te verwerken (bv. door wijziging van de beeldresolutie) en te verbinden met andere content. Dit gebruiksrecht is niet-exclusief, d.w.z. je bent vrij om je foto's te delen op andere platformen en ze aan te bieden onder licentie.
Je verleent ons ook het recht om de foto's en video's die je in de SNIPES-app in andere sociale netwerken (bijv. Facebook, YouTube, Pinterest, Google Plus en Instagram) hebt geplaatst te gebruiken, d.w.z. vooral om ze te weer te geven, te delen, te liken en te becommentariëren.
Je kunt het verlenen van rechten voor de toekomst te allen tijde beëindigen door de betreffende foto te verwijderen. Foto's die al op andere sociale netwerken zijn gedeeld, worden niet automatisch verwijderd en kunnen dus verder worden gebruikt. Meer informatie vind je onder "12. Verwijdering van content en de account".7. Verboden content en gebruik

Content of gedrag dat in strijd is met de rechten van derden, dat in strijd is met de geldende wetgeving of met de communityregels van de SNIPES-app, is niet toegestaan in de SNIPES-app. Dit omvat in het bijzonder:

- Pornografische, beledigende of racistische content, alsmede content die de wetten ter bescherming van kinderen of jongeren schendt.
- Content die wapens, geweld of drugs bevat.
- Content die je niet zelf hebt gecreëerd of die geheel of gedeeltelijk is gekopieerd zonder toestemming van de betreffende auteur van andere beschermde werken of materialen, of die op andere wijze de rechten van derden, in het bijzonder persoonlijke rechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, aantast of schendt en alle andere rechten van derden schendt.
- Content die in strijd is met onze communityregels, evenals elke vorm van spamming of ander storend gedrag.

Wij controleren geüploade content van jou en andere users op mogelijke wetsovertredingen en ontoelaatbare content en behouden ons het recht voor deze te verwijderen.8. Melding en verwijdering van ongepaste content

Wij controleren de door jou en andere users geüploade content op mogelijke wetsovertredingen en illegale content. Wij verwijderen content die in strijd is met onze algemene voorwaarden. Mocht je desondanks content in de SNIPES-app ontdekken die inbreuk maakt op auteursrechten, persoonlijke rechten of andere rechten van derden, pornografische of gewelddadige content bevat of onze gebruiksvoorwaarden schendt, dan kun je dit te allen tijde via de app melden. Wij zullen de melding controleren en niet-toelaatbare content onmiddellijk verwijderen. Wij behouden ons het recht voor om als niet-ontvankelijk gemelde content tijdelijk te blokkeren tot het resultaat van ons onderzoek en naar eigen goeddunken te verwijderen.9. Gevraagde apparaatautorisaties

Meldingen

De "Meldingen"-toestemming stelt ons in staat om jou push-meldingen te sturen. Met de betreffende toestemming geef je toestemming dat wij jou via push-meldingen kunnen informeren. Je kunt jouw toestemming te allen tijde intrekken in de instellingen van jouw apparaat.

Telefoon

Met de "Telefoon"-toestemming kun je onze telefonische klantenservice bellen (088-8642323). Het telefoongesprek vanuit een Belgische vaste lijn is gratis, maar dit verschilt voor mobiele telefoongesprekken. De voorwaarden hiervoor vind je in de prijslijst van jouw mobiele telefoonprovider.

Locatie

Met de "Locatie"-toestemming kun je het invoeren van locatie gebonden formuliervelden vergemakkelijken door jouw huidige locatie met behulp van jouw apparaat automatisch te bepalen en over te brengen naar het formulierveld.

Foto's en video's

Met de "Foto's en Video's"-toestemming kun je foto's en video's van jouw stijlen delen in de SNIPES-app. Foto's en video's worden alleen opgenomen als je de functie actief gebruikt.10. Tracking- en analysetechnologieën

Google Analytics

De SNIPES-app maakt gebruik van "Google Analytics", een analysedienst, een product van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt een analyse van het gebruik van de app door users mogelijk. De informatie over je gebruik van deze app wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Om je IP-adres in de Google Analytics SDK te anonimiseren, wordt je IP-adres ingekort voordat het binnen de app wordt verzonden. In opdracht van de exploitant van deze app zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de app te evalueren, om rapporten over de activiteiten van de app samen te stellen en om de exploitant van de app andere diensten met betrekking tot het gebruik van de app te leveren.

Google Firebase

De SNIPES-app maakt gebruik van "Google Firebase" voor de analyse en individuele weergave van push-meldingen, een product van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). De app maakt gebruik van de service "Google Firebase Cloud Messaging (FCM)" om pushmeldingen te ontvangen. Bij het inloggen op de service wordt een unieke identificatiestring gegenereerd, waarmee berichten naar een specifiek apparaat kunnen worden verzonden.

Meer informatie over Google Inc. en Google Services vind je op: www.google.com. Je vindt het privacybeleid van Google op: www.google.com/intl/nl/privacypolicy.html#information.

De SNIPES-app maakt gebruik van de appgebruikanalysetool "adjust", een product van adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlijn. Wanneer de klant de SNIPES-app installeert, slaat adjust de installatie- en gebeurtenisgegevens van uw iOS- of Android-app op. Zo begrijpen wij hoe onze users met onze apps omgaan. Het stelt ons ook in staat om onze mobiele reclamecampagnes te analyseren en te verbeteren. Voor deze analyse maken we gebruik van de geanonimiseerde IDFA- of Google-Advertising-ID, evenals je geanonimiseerde IP- en MAC-adres. De geanonimiseerde gegevens zijn aan één kant geanonimiseerd, d.w.z. het is niet mogelijk om jou of je mobiele apparaat te identificeren. Als je niet wilt dat je IDFA- of Google-Advertising-ID wordt geregistreerd, kun je het bijhouden van advertenties in de instellingen van je apparaat uitschakelen. Op Apple-apparaten kun je de optie om het te deactiveren vinden onder "Instellingen" → "Gegevensbescherming" → "Advertenties" → "Geen advertentietracking". Voor Android-toestellen vind je de optie om het te deactiveren meestal onder "Instellingen" → "Google" → "Advertenties" → "Deactiveren van gepersonaliseerde reclame".

Amazon Rekognition

De SNIPES-app maakt gebruik van de beeld- en videoanalyse tool "Amazon Rekognition", een product van Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, VS ("AWS"). Nadat de user content heeft geüpload, gebruikt de app Amazon Rekognition om de objecten, mensen, teksten, scènes en activiteiten die het bevat te identificeren. Door gebruik te maken van de service van AWS, zorgen we ervoor dat ongepaste en verboden content die de rechten van derden schendt, die in strijd is met de toepasselijke wetten of de communityregels van de SNIPES-app, niet wordt gepubliceerd.

Voor meer informatie over Amazon Web Service Inc. en de diensten die worden aangeboden door AWS, ga je naar: aws.amazon.com.

Deactivering van tracking binnen de app

Als je geen in-app-tracking wilt, selecteer je dit in de app onder "Contact & Instellingen" → "Anonieme gebruikersgegevens".11. Verwijdering van content en de account

Je kunt jouw foto's en andere content te allen tijde verwijderen van de SNIPES-app en van je account. Je kunt je account ook op elk gewenst moment verwijderen. In dat geval wordt al je inhoud automatisch en onherroepelijk van ons platform verwijderd, zodat deze niet meer publiekelijk zichtbaar is. Neem contact op met onze klantenservice om je account te verwijderen. Houd er rekening mee dat je na verwijdering geen foto's en video's meer kunt delen. Je kunt echter nog steeds als gast bestellen op SNIPES.com.12. Je aansprakelijkheid

Jij alleen bent – of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers zijn – verantwoordelijk voor je gedrag als user en voor de naleving van deze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving. Je ontheft ons van alle claims die ontstaan door of worden ingediend door derden als gevolg van een schending van de toepasselijke wetten en verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden waarvoor je verantwoordelijk bent.13. Onze aansprakelijkheid

We kunnen de geüploade content niet volledig controleren op mogelijke wettelijke overtredingen en illegale content. Alle geüploade content is content van de betreffende user en wordt niet onze eigen content. Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor illegale, onjuiste of onvolledige content en in het bijzonder voor schade als gevolg van het gebruik van de content voor zover dit wettelijk is toegestaan. Dit geldt ook voor links van ons platform naar externe websites.

Wij zijn echter volledig aansprakelijk voor schade (a) die het gevolg is van letsel aan leven, ledematen of gezondheid, die is gebaseerd op een plichtsverzuim door ons of een van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers, (b) die is veroorzaakt door het ontbreken van een door ons gegarandeerde kwaliteit of (c) die met opzet of door grove nalatigheid door ons of een van onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers is veroorzaakt. In het geval van schade aan eigendommen of geldelijke schade veroorzaakt door lichte nalatigheid, zijn wij slechts aansprakelijk in geval van schending van een essentiële contractuele verplichting en slechts tot het bedrag van de schade die ten tijde van het sluiten van het contract te voorzien was. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waarop de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen. Elke verdere aansprakelijkheid voor schade is uitgesloten. De aansprakelijkheid op grond van de wetgeving van productaansprakelijkheid blijft onaangetast.14. Opzegging

Wij behouden ons het recht voor om een account zonder opgave van reden op te zeggen en je account en content te verwijderen. De opzegging vindt plaats per e-mail of schriftelijk.15. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

Wij hebben het recht om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te passen, bijvoorbeeld in geval van wijzigingen in de diensten, technische ontwikkelingen of wijzigingen in de wettelijke context, op voorwaarde dat de wijzigingen de essentiële onderdelen van het contract niet wijzigen en je niet onredelijk benadelen. Als wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij je minstens 4 weken van tevoren per e-mail of binnen de app informeren. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen, kun je binnen een termijn van 4 weken na kennisgeving per e-mail of schriftelijk bezwaar maken. Indien je geen bezwaar maakt binnen de termijn, geldt dit automatisch als acceptatie van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. Wanneer er wijzigingen zijn, zullen wij je informeren over je recht om bezwaar te maken, de deadline en de gevolgen als je niet weerspreekt. 

 

 

SNIPES Raffle

 1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

  1. Door deel te nemen aan een raffle, accepteer je en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden (de "SNIPES raffle aanmeldingsvoorwaarden").

 2. Verloting van het kooprecht

  1. Als onderdeel van de loterij wordt het recht om het geselecteerde product (de "prijs") te kopen, verloot. Winnaars krijgen de mogelijkheid om de prijs binnen een bepaald tijdsbestek te kopen. Prijs is afhankelijk van beschikbaarheid (inclusief beschikbaarheid van maat, stijl en kleur). De prijs is niet inwisselbaar voor geld en is niet omruilbaar. De prijs is onder voorbehoud van bevestiging door de winnaar (d.w.z. Snipes SE kon contact opnemen met de winnaars en bevestigen of ze in aanmerking kwamen).

   Snipes SE is niet verantwoordelijk voor vertragingen, annuleringen of herschikkingen van de prijs. Als een deel van de prijs niet beschikbaar is of niet volledig wordt betaald binnen het gecommuniceerde tijdslot (om welke reden dan ook), is Snipes SE niet verplicht om een alternatieve prijs te leveren; en niet afgehaalde producten worden weer verloot.
    

 3. Registrering van de verloting

  1. Aanmelden voor een raffle kan alleen via de SNIPES app. Om te registreren heb je ook een snipes.nl-account nodig, dat je ook kunt aanmaken in de SNIPES-app. In de SNIPES app vind je producten die zijn gemarkeerd als loterijproducten. Deze producten kunnen alleen door de winnaar worden gekocht nadat het kooprecht is getrokken.

   Per persoon is slechts één inschrijving voor de raffle toegestaan. Alle aanmeldingen voor deelname dienen te zijn verzonden en ontvangen voor het einde van de in de app gecommuniceerde deelnameperiode. Er kunnen tijd- en datakosten in rekening worden gebracht, zoals berekend door jouw serviceprovider. Alle registraties kunnen op elk moment worden gecontroleerd. Bewijs van verzending is geen bewijs van ontvangst.
    

 4. Deelname van minderjarigen

  1. Je moet ten minste 16 jaar oud zijn of toestemming van een ouder of voogd hebben om deel te nemen aan loterijaanmeldingen. Met je registratie bevestig je dat je meerderjarig bent of, als je minderjarig bent, dat je ouders of wettelijke voogden akkoord gaan met het gebruik. Wij kunnen te allen tijde een bewijs van deze toestemming van je vragen. Ouders die hun toestemming hebben gegeven, zijn als enige verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind, binnen de grenzen van de wet, en zijn aansprakelijk voor hun wangedrag en de daaruit voortvloeiende schade.  

 5. Selectie van winnaars

  1. Winnaars worden willekeurig geselecteerd en toegekend op basis van het aantal beschikbare producten. Over de selectie van winnaars wordt niet gecorrespondeerd (behalve met de winnaars zelf). De winnaars worden per e-mail en pushmelding op de hoogte gebracht en moeten het bestelproces en de betaling binnen de gecommuniceerde tijd voltooien om het product te kopen. Snipes SE behoudt zich het recht voor om de winnaars achteraf, ook na kennisgeving, te controleren en uit te sluiten van de prijs in geval van overtreding van de algemene voorwaarden. Winnaars kunnen alleen de maat kopen die bij de registratie is opgegeven. Het product kan niet worden gecombineerd en gekocht met acties en promoties. Als de betaling tijdens het bestelproces wordt geannuleerd, kan de prijs niet worden gegarandeerd. Niet-opgeëiste producten worden in de algemene verkoop geplaatst en de oorspronkelijke winnaar wordt verbeurd verklaard van de aankoop van het product.  

 6. Algemene regels

  1. Snipes SE behoudt zich het recht voor om deze SNIPES-raffle voorwaarden te wijzigen en om de exclusieve toegang tot de prijs op elk moment stop te zetten, te wijzigen of op te schorten. Snipes SE heeft het recht om naar eigen goeddunken iemand uit te sluiten van deelname aan de raffle of niet toe te laten die, naar de mening van Snipes SE (i) ongepaste invloed heeft uitgeoefend op het registratieproces of die zich op enigerlei wijze heeft bemoeid met de werking van de loterij; (ii) zich bezighoudt met gedrag dat (een) andere deelnemer of vertegenwoordiger van Snipes SE irriteert, misbruikt, bedreigt of lastigvalt; of (iii) een van de voorgaande pogingen heeft ondernomen of van plan is dit te doen. Het gebruik van agenten of een geautomatiseerd apparaat, programma of methode bij het indienen van Inzendingen is verboden en Snipes SE heeft het recht om naar eigen goeddunken een Deelnemer te diskwalificeren die, naar de mening van Snipes SE, heeft deelgenomen met behulp van een agent of een/ een geautomatiseerd apparaat, programma of methode. 

 7. Persoonlijke informatie

  1. Door je te registreren voor de raffle, ga je ermee akkoord dat je regelmatig op de hoogte wordt gesteld door Snipes SE. Snipes SE gebruikt persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt of die we ontvangen via onze zakelijke relatie met jou om je te registreren voor marketingmateriaal en om exclusieve toegang te beheren. We kunnen je persoonlijke gegevens ook gebruiken om je te informeren over producten en aanbiedingen van Snipes SE en voor marktonderzoek, inclusief analyse en ontwikkeling van onze producten en klantrelaties. Raadpleeg ons privacybeleid op "Privacybeleid" voor volledige informatie over hoe Snipes SE je gegevens gebruikt. Je kunt zich op elk moment afmelden door de instructies in de promotionele e-mails te volgen.