Privacybeleid en techniek

SNIPES Nederland B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Snipes Nederland B.V. is gevestigd te Waalwijk en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61660639 (hierna te noemen: "SNIPES"). 

Vragen met betrekking tot deze website kunnen worden gericht aan:

Snipes Nederland B.V.
Afdeling Marketing
van Liemptstraat 10
5145 RB Waalwijk

onlineservice-nl@snipes.com

1. Gebruiksovereenkomst

Op deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen SNIPES en de bezoeker van de website (hierna: "de gebruiker"). Bij de toegang tot en het gebruik van de website, documenten en andere informatie die deze website bevat, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande bepalingen.

U wordt verondersteld uw akkoord te hebben gegeven bij het eerste gebruik en vervolgens bij elk nieuw gebruik. Indien u niet akkoord gaat met deze overeenkomst of met een bepaling daarvan, dient u deze website onmiddellijk te verlaten.

2. Gebruiksvoorwaarden website/informatie

2.1 Alle informatie, teksten (zoals specificaties, handleidingen, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto's, tekeningen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo's, producten en/of diensten (hierna: "de informatie") die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan SNIPES, haar leveranciers of aan derden en zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd.

2.2. U mag de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch niet uitsluitend de documenten die in deze website zijn opgenomen, uitsluitend gebruiken als informatiemiddel zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van SNIPES, het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigingen, te distribueren, te verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/ofte exploiteren.

2.3 Elk onrechtmatig gebruik en elk gebruik in strijd met deze bepalingen van de informatie of een deel daarvan is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

3. Linking en framing

3.1 Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van SNIPES bevindt of via de link naar de website van SNIPES wordt gestuurd.

3.2 Deep linking (het rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen deze website) en framing (het opnemen van informatie van deze website of van gedeelten daarvan in een andere website) zijn uitdrukkelijk verboden.

4. Aansprakelijkheid

Hoewel de website met de grootst mogelijke zorg tot stand is gekomen, kan de informatie die op of via deze website wordt aangeboden onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u een e-mail te richten aan onlineservice-nl@snipes.com.

5. Links naar andere websites

Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina's van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina's houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina's.

6. Privacy

6.1 SNIPES respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. SNIPES zal de persoonsgegevens van de gebruiker verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken indien je daar apart toestemming voor hebt gegeven. 

6.2 Ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker hanteert SNIPES passende beveiligingsmaatregelen.
 
6.3 Wanneer je informatie bij ons aanvraagt of goederen of diensten bestelt, vragen wij je jouw naam, adres, woonplaats en e-mailadres in te voeren. We gebruiken de verzamelde informatie uitsluitend om contact met je op te kunnen nemen in het kader van een gangbare klantrelatie, om een optimaal gebruik van onze website, diensten en producten mogelijk te maken.

7. Herinneringsmail van Trusted Shops voor beoordeling

Indien je ons daarvoor tijdens of na je bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt verleend door een checkbox aan te vinken of een speciaal daarvoor bestemde button aan te klikken, geven wij je e-mailadres voor de herinnering aan de beoordeling aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), zodat die je per e-mail herinnert aan de mogelijkheid een beoordeling af te geven. Jouw toestemming kan te allen tijde worden herroepen door een berichtje te sturen naar of dit direct aan Trusted Shops kenbaar te maken via privacy@trustedshops.com.

8. Uitsluiting

8.1 SNIPES heeft te allen tijde het recht u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de website, alsmede verdere toegang tot de website te weigeren.

8.2 Indien u één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksovereenkomst niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan SNIPES, heeft SNIPES het recht om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de gebruiksovereenkomst en de wet. onze website, diensten en producten mogelijk te maken.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.2 Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die niet in der minne geregeld kunnen worden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is SNIPES bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van de gebruiker te wenden, indien die woonplaats of vestigingsplaats buiten Nederland ligt.

10. Intrekking van toestemming

Wij willen u erop wijzen dat u op elk gewenst moment uw toestemming kunt intrekken voor de volgende toepassingen:

- Aanmelding nieuwsbrief (uitschrijven kan hier)
- Aanmelding Membercard-nieuwsbrief (uitschrijven kan op elk gewenst moment)

 

11. Privacyverklaring

Snipes Nederland B.V., gevestigd te Waalwijk en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61660639 (hierna: "SNIPES").

SNIPES neemt uw privacy serieus. Wij zijn gehouden om de privacy van de bezoeker van deze website te beschermen. Lees deze privacyverklaring aandachtig door, zodat u weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken.

Vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan:

Snipes Nederland B.V.

Afdeling Marketing
van Liemptstraat 10
5145 RB Waalwijk

onlineservice-nl@snipes.com

Dit is de website van Snipes Nederland B.V.

Ons bedrijfsadres is van Liemptstraat 10, 5145 RB Waalwijk.
Ons postadres is Postbus 2, 5140AA Waalwijk.
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 61660639. Ons B.T.W.-nummer is NL854434574B01.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

- uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)


Deze informatie wordt gebruikt:

- voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
- om de inhoud van onze website te verbeteren
- om u later te contacteren voor marketingdoeleinden

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). We gebruiken cookies om:

- uw voorkeuren te registreren
- informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
- informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die SNIPES over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met SNIPES via onlineservice-nl@snipes.com. SNIPES zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen. 

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

- Per email: onlineservice-nl@snipes.com
- Per telefoon: 0800 - 0 930 930 (gratis)
- Per brief: van Liemptstraat 10, 5145 RB Waalwijk

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. 

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

12. Veilig betalen in de Onlineshop

De veiligheid van je gegevens heeft de hoogste prioriteit voor SNIPES. Je betalingsgegevens worden alleen gebruikt voor de betaling van de items die je bij SNIPES bestelt. Voor de verstrekking van persoonsgegevens, zoals je betaalinformatie, wordt bij SNIPES  een SSL-verbinding (Secure Socket Layer) gebruikt.

SSL is een geavanceerde Internetbeveiligingstandaard met twee hoofddoelstellingen: de authenticiteit (identificatie) van communicerende stations en het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de gegevens (codering). Voor de verstrekking van persoonsgegevens is bij SNIPES een SSL (Secure Socket Layer ) ingezet. SSL is een methode, ontwikkeld door Netscape, die wordt ondersteund door alle moderne browsers. Er wordt vanaf de World Wide Web-server (bijvoorbeeld http://www.snipes.nl) een elektronische identiteitskaart (digitaal certificaat) afgegeven door een formele certificeringsinstantie. Op basis van dit certificaat kan de browser op elk moment de WWW-server traceren naar een bedrijf. Vervolgens worden alle gegevens gecodeerd en tussen jou en ons verzonden, zodat geen andere partij de gegevens kan lezen of wijzigen. Bij het gebruik van onze website wordt een geheime sleutel gegenereerd, die alleen geldt voor dit bezoek en kan dus later niet opnieuw gebruikt worden. Daarmee zorgen wij ervoor dat de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens wordt verzekerd. Je herkent deze veilige overdracht aan een slotje in je browser. Webpagina’s waarvan de inhoud is gecodeerd, zijn te herkennen aan "https" in het adres in plaats van 'http' in de adresbalk van je browser.

13. Webanalyse tool & cookiebepalingen

Webanalyse tool

Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij gebruik van de webanalyse-tool  Econda. De cookies van Econda stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s van onze website het vaakst worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt door ons niet gebruikt om u, als persoon, te identificeren. 
 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. SNIPES gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij www.snipes.nl geen cookies ontvangt.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Met behulp van cookies zorgt www.snipes.nl er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor u en kunnen cookies gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te sturen.

Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoekers op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoeker. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.

www.snipes.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Indien u nog vragen mocht hebben over cookies of de privacy policy van SNIPES, dan kunt u een e-mail sturen aan onlineservice-nl@snipes.com. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In het geval dat wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Afmelden cookies

Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers.

De Consumentenbond heeft een handig stappenplan waarin te lezen is hoe u cookies kunt weigeren in verschillende browsers: http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-verwijderen

SNIPES verkoopt uw gegevens niet

www.snipes.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Overzicht waarvoor SNIPES cookies gebruikt

In het onderstaande schema ziet u welke cookies www.snipes.nl gebruikt en waar deze voor dienen.

Welke partij plaatst de gegevens? (cookies)

Affilinet
Criteo
snipes.nl
Econda


Wat is het doel van het plaatsen van de cookies?

Affilinet: Tracken van salesgegevens t.b.v. uitbetalingsfees aan affiliatenetwerk en registreren van spaarpunten klant

snipes.nl: Middels het sessie ID cookie wordt de relatie gelegd met gegevens in de database welke tijdens de sessie zijn vastgelegd. Zoals de artikelen in de winkeltas. Dit is noodzakelijk om te bestellen
snipes.nl: Laatste zoekopdrachten worden vastgelegd
snipes.nl: Uw laatst bekeken producten worden bijgehouden
Econda: Bijhouden van webstatistieken

Hoe lang blijven de gegevens (cookies) geplaatst / bewaard?

Affilinet: 30 dagen
snipes.nl: verwijderd aan einde van uw sessie
snipes.nl: 1 jaar
snipes.nl: 1 jaar
Econda: onbepaalde tijd

Wat is het gevolg / zijn de gevolgen voor u als de cookie niet wordt geaccepteerd?

Affilinet: Indien u gebruik maakt van externe spaarprogramma's worden verdiende punten hiervoor niet geregistreerd

snipes.nl: U kunt geen bestelling plaatsen
snipes.nl: Uw laatste zoekopdrachten bij een vorig bezoek aan de website worden niet vastgelegd
snipes.nl: Uw laatst bekeken producten worden niet weergegeven
Econda: geen gevolgen