Pagina laden...

Algemene Voorwaarden SNIPES

SNIPES CLIQUE

1. Inleiding
2. Membership
3. Loyaliteitsprogramma
4. COINS, HEARTS & Levels
5. Wijziging of beëindiging van het loyaliteitsprogramma
6. Beperking van aansprakelijkheid
7. Toepasselijk recht en jurisdictie
8. Contact

 

SNIPES App

1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden
2. Beschrijving van diensten
3. Registratie
4. Gebruik door minderjarigen
5. Uploaden van content
6. Verlening van rechten - SNIPES-app
7. Verboden content en gebruik
8. Melding en verwijdering van ongepaste content
9. Gevraagde apparaatautorisaties
10. Tracking- en analysetechnologieën
11. Verwijdering van content en de account
12. Je aansprakelijkheid
13. Onze aansprakelijkheid
14. Opzegging
15. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

 

SNIPES Onlineshop

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.    Dag: kalenderdag;

5.    Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.    Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.    Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11.    Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

SNIPES Nederland B.V.

van Liemptstraat 10

5145 RB Waalwijk

Telefoonnummer: 088 - 864 23 23

Bereikbaarheid: maandag - vrijdag van 10:00 - 19:00 uur

 

E-mailadres: onlineservice-nl@snipes.com

 

KvK-nummer: 61660639

Btw-identificatienummer: NL854434574B01

 

 

Artikel 3 – Beschrijving van goederen en diensten

De ondernemer is een kleinhandel in consumentengoederen, met name schoenen, kledij, accessoires en aanverwante producten.

 

 

Artikel 4 – Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 5 – Het aanbod

1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 

Artikel 6 – De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De consument krijgt in deze e-mail een samenvatting van de bestelde goederen en een kopie van de algemene voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.    De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.    De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

1.    Wettelijke herroepingsrecht voor klanten in België

Na ontvangst van je online bestelling heb je 30 dagen de tijd om zonder opgave van redenen je bestelling te herroepen. Na deze melding heb je 30 dagen de tijd om het product terug te sturen.

Om je bestelling te herroepen, dien je ons (SNIPES Nederland, Van Liemptstraat 10, 5145 RB Waalwijk, telefoon: +31 (0) 88-8642323, e-mail: onlineservice-nl@snipes.com) door middel van een duidelijke, schriftelijke verklaring (bijvoorbeeld per e-mail, fax of brief) van je besluit om te herroepen op de hoogte te stellen. Je kunt dit doen met behulp van het modelformulier voor herroeping wanneer je niet weet hoe je een artikel terug kunt sturen en welke gegevens je daarvoor op moet geven.   Doe dit vóór het aflopen van de deadline van 30 dagen na ontvangst van je bestelling.

2.    Gevolgen van de herroeping

Als je je bestelling wilt herroepen, zullen wij de betaling die wij van je hebben ontvangen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij van de herroeping op de hoogte zijn gebracht, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die jij zelf hebt gebruikt toen je de bestelling plaatste, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  Wij mogen wachten met terugbetalen totdat wij de producten in goede orde ontvangen hebben of totdat je hebt aangetoond dat de producten geretourneerd zijn.

Houd er rekening mee dat je de artikelen niet later dan 30 dagen, na de dag waarop je melding hebt gemaakt van de herroeping, aan ons terugzendt of in de winkel aflevert. Je bent op tijd als je de artikelen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. Je hoeft alleen te betalen voor een eventuele waardevermindering van het product indien deze schade is ontstaan doordat je meer hebt gedaan met het product dan nodig is om te beoordelen of je het wil houden en om de belangrijkste kenmerken te controleren.

3.    Retourneren bij herroeping

Wij bieden je twee manieren om je product gratis te retourneren, per post (via PostNL) of afgeven in een SNIPES store.

-   Retourzending via PostNL

Je kan een artikel eenvoudig en kosteloos retourneren via een PostNL-pakketpunt. Plaats het artikel dat je retourneert samen met het retourformulier dat is meegezonden terug in de zak of doos waarin je jouw bestelling hebt ontvangen en sluit deze af. Plak het bijgevoegde retourlabel goed zichtbaar op de zak of doos en breng je pakket naar een PostNL pakketpunt. Via de locatiewijzer op www.postnl.be kan je een pakketpunt in je buurt vinden (dit zijn voornamelijk dagbladhandelaars). Vraag altijd om een verzendbewijs en bewaar dit tot je van ons een retourbevestiging hebt ontvangen.

-   Afgeven in een SNIPES store

Doe het product in de originele verpakking (indien mogelijk). We stellen het zeer op prijs als je het retourformulier dat werd meegeleverd invult en toevoegt. Geef het pakket af in een SNIPES store. Daar krijg je het aankoopbedrag voor het/de betreffende artikel(en) contant uitbetaald.

Einde van het onderwerp herroepingsrecht

 

 

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.    De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.    De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.    Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.    De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.    De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.    Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.    Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2.    Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

 

 

Artikel 11 – De prijs

1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2.    In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.    De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.    Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3.    Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.    Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.    Het risico van beschadiging en/of verloren gaan van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 14 – Betaling

1.    Alle verkoopprijzen zijn verschuldigd vanaf het moment van de bestelling. De rekening gekoppeld aan de creditcard wordt gedebiteerd op het moment van de bevestiging van de bestelling.

2.    De consument kan kiezen uit de volgende betaalmethoden: iDEAL, Klarna, creditcard (Mastercard en VISA) en PayPal.

 

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

1.    De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.    De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

 

Artikel 16 – Geschillen

1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2.    Online-geschillenregeling

Sinds 15 februari 2016 stelt de Europese Commissie een platform in voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit geeft de consument de mogelijkheid om geschillen met betrekking tot online aankopen zonder tussenkomst van een rechter op te lossen. Het platform voor buitengerechtelijke geschillenregeling is onder de externe link https://ec.europa.eu/consumers/odr/ bereikbaar.

 

 

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Artikel 18 – Privacy

Wanneer klanten gebruik maken van onze webshop, worden er persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor meer informatie bekijk het privacy en cookiebeleid hier.

 

SNIPES België BV, 2018

 

 

SNIPES CLIQUE

1. Inleiding

Welkom bij de SNIPES CLIQUE (hierna "SNIPES CLIQUE" of "Membership"), het loyaliteitsprogramma van SNIPES SE. Door je te registreren op snipes.com of in de SNIPES-app, ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.

Het membership is gratis en niet gebonden aan een aankoop.

Als member van het loyaliteitsprogramma kun je COINS en HEARTS verzamelen, die je in aanmerking laten komen voor verschillende levels, en je krijgt ook toegang tot aanbiedingen, diensten, events en nog veel meer, die door SNIPES of SNIPES partnerbedrijven worden georganiseerd. Meer informatie over de huidige beloningen en aanbiedingen vind je in je memberaccount ("Account") op de website SNIPES.com of in de SNIPES-app. Wij sturen je informatie over je Coins en Hearts, je status en andere informatie over je membership, tenzij je dergelijke berichten annuleert door het betreffende vakje uit te vinken tijdens de registratie, door je profielinstellingen te wijzigen, door je uit te schrijven voor de berichten of door contact op te nemen met de klantenservice.

Informatie over de verwerking van je persoonlijke gegevens door SNIPES vind je in ons privacybeleid.


2. Membership

Het membership is mogelijk voor allen die niet optreden als vertegenwoordiger van een bedrijf of als reseller en die een actueel en geldig e-mailadres hebben.

De minimumleeftijd is 18 jaar of 16 jaar met toestemming van de ouders, wettelijke voogden of een wettelijke vertegenwoordiger. SNIPES behoudt zich het recht voor om een schriftelijke toestemmingsverklaring aan te vragen. Werknemers, bedrijfsleiders en vertegenwoordigers van SNIPES kunnen member worden, maar kunnen van bepaalde aanbiedingen worden uitgesloten.

Door je in te schrijven, bevestig je dat je minstens 18 jaar oud bent of minstens 16 jaar en dat je de toestemming hebt van je ouders, wettelijke voogden of wettelijke vertegenwoordigers. Je bevestigt ook dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.3. Loyaliteitsprogramma

De SNIPES CLIQUE is een loyaliteitsprogramma en is beperkt tot aankopen in SNIPES-winkels en online op SNIPES.com of in de SNIPES-app. Je kunt Coins en Hearts verzamelen door te winkelen of door andere activiteiten te ondernemen die SNIPES van tijd tot tijd kan aanbieden. Houd er rekening mee dat je geen Coins verzamelt bij het kopen van cadeaubonnen of betalen van verzendkosten.

De verzamelde COINS en HEARTS gelden alleen voor jou persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen aan een andere persoon of member.

Je kunt je SNIPES CLIQUE-membership te allen tijde opzeggen. Je kunt dit doen door contact op te nemen met de SNIPES-klantendienst per e-mail. Als je je membership opzegt, vervallen alle resterende COINS en HEARTS alsmede je level op je account.4. COINS, HEARTS & Levels

1.    COINS

Als onderdeel van het membership van SNIPES CLIQUE kunnen COINS voornamelijk worden verzameld met aankopen. Bij elke aankoop in de SNIPES-winkels, online op SNIPES.com of in de app, verzamel je COINS over de waarde van de artikelen (exclusief verzendkosten). Voor elke volle euro, ontvang je vijf coins (1 euro = 5 coins).

De mogelijkheid bestaat ook om COINS te verzamelen door je in te schrijven voor de SNIPES-newsletter, alsook door deel te nemen aan speciale reclamecampagnes die gecommuniceerd worden via de SNIPES-newsletter, de SNIPES-app of anderszins.

Voor aankopen worden de COINS pas na afloop van de retourtermijn op je rekening bijgeschreven. De COINS worden in je account genoteerd totdat ze gecrediteerd zijn. De bij aankoop gemarkeerde COINS worden van je rekening afgeschreven als je de aankoop waarvoor je de betreffende COINS hebt ontvangen terugdraait.

COINS kunnen worden gebruikt in combinatie met andere betaalmethoden voor aankopen in een SNIPES-winkel of op SNIPES.com. Een COIN komt overeen met 1 cent en fungeert als een directe korting. Het kortingsvoordeel van de COINS wordt evenredig verdeeld over alle artikelen in de aankoop. Online moeten ten minste 10 COINS worden gebruikt. Helaas kun je niet bepalen hoeveel COINS je in de winkel gebruikt, hier worden alle bestaande COINS automatisch gebruikt zolang ze niet meer dan 70% van de aankoopwaarde bedragen. De korting op individuele artikelen van een aankoop blijft bestaan, zelfs als sommige artikelen van de aankoop worden geretourneerd.

COINS zijn geldig op reguliere artikelen, gereduceerde artikelen, andere speciale collecties en kunnen worden gecombineerd met andere promoties. COINS kunnen niet gebruikt worden voor de aankoop van SNIPES-cadeaubonnen. COINS kunnen ook niet gebruikt worden voor verzendkosten.

De COINS verdienen geen rente en worden niet in contanten uitbetaald.

COINS zijn minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden geldig vanaf het moment dat ze actief worden. Gedurende de retourtermijn van 30 dagen verschijnen de COINS grijs op je rekening, maar kunnen nog niet gebruikt worden. COINS die niet zijn gebruikt, vervallen ten vroegste na 12 en ten laatste na 24 maanden (op 31 december van een kalenderjaar) en kunnen niet meer worden ingewisseld.

COINS kunnen in de online shop op SNIPES.com en in de SNIPES-app tijdens het betalingsproces worden geselecteerd en kunnen als directe korting worden gebruikt. Ze kunnen ook worden gebruikt voor aankopen in de SNIPES-winkels in Nederland door de barcode in de SNIPES-app te tonen. Bij de inwisseling kunnen de COINS de aankoopwaarde met maximaal 70% verminderen. Bij gebruik in de winkel moeten alle gespaarde COINS worden ingewisseld, maar ze maken maximaal 70% van de waarde van de artikelen uit. Het resterende bedrag moet worden betaald met een andere betaalmethode. In het geval van een retourzending worden de COINS voor het betreffende artikel teruggestort.

2.    HEARTS

HEARTS kunnen met het SNIPES CLIQUE-membership via verschillende activiteiten worden ingezameld. Je kunt het hier zien: SNIPES.com/CLIQUE

Verder is het mogelijk om HEARTS te verzamelen door deel te nemen aan speciale reclamecampagnes die worden gecommuniceerd via de SNIPES-newsletter, de SNIPES-app of anderszins.

HEARTS zijn meestal direct actief en kan je via je account in de SNIPES-app en op SNIPES.com inzien. Verzamelde HEARTS vervallen niet en kunnen continu gebruikt worden en met de bovenstaande activiteiten worden verzameld.

3.    SNIPES CLIQUE-levels

Met de COINS en HEARTS die je verzamelt kun je verschillende levels bereiken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de levels "CROWD", "CREW" en "CORE". Hoe hoger het level (bijv. CREW of CORE), hoe interessanter je voordelen worden. Je kunt hier de huidige voordelen van de verschillende niveaus zien: SNIPES CLIQUE.

CROWD
Wanneer je je als nieuw member registreert, maak je deel uit van de CROWD. Vanaf CROWD moet je COINS en HEARTS verzamelen om het volgende level te bereiken.CREW
Als je met je account minstens 1.500 COINS en 250 HEARTS hebt verzameld, bereik je het CREW-level. Dit level houd je altijd minimaal 12 maanden vast, ook als je door het gebruik of het verlopen van COINS onder het vereiste minimumaantal COINS komt. Als je account niet genoeg COINS en/of HEARTS heeft voor meer dan 12 maanden, zak je terug naar het lagere level.CORE
Als je met je account minstens 5.000 COINS en 1.500 HEARTS hebt verzameld, bereik je het CORE-level. Dit level houd je altijd minimaal 12 maanden vast, ook als je door het gebruik of het verlopen van COINS onder het vereiste minimumaantal COINS komt. Als je account niet genoeg COINS en/of HEARTS heeft voor meer dan 12 maanden, zak je terug naar het lagere level.

5. Wijziging of beëindiging van het SNIPES-loyaliteitsprogramma

Je kunt je membership te allen tijde opzeggen. Neem contact op met onze klantenservice. Je klantaccount blijft bestaan zonder de mogelijkheid om COINS te verzamelen.

Als je je membership opzegt, vervallen alle resterende COINS en HEARTS en je status op je account.

SNIPES kan te allen tijde en naar eigen goeddunken het SNIPES-loyaliteitsprogramma en/of de Algemene Voorwaarden beëindigen, wijzigen, beperken of opschorten als wijzigingen in de wet, veranderingen in het SNIPES-aanbod of de introductie van nieuwe diensten dit vereisen. Deze wijziging wordt van kracht 14 werkdagen na de datum waarop je online, per e-mail, per app (of een combinatie daarvan) van deze wijziging op de hoogte werd gebracht. Als je de wijzigingen niet accepteert, heb je het recht je membership op te zeggen.

Elk aantoonbaar misbruik van het SNIPES-loyaliteitsprogramma, bewezen of terecht veronderstelde zwendel, de schending van de algemene voorwaarden, inactiviteit van het membership gedurende meer dan 24 maanden, valse informatie of gedrag dat de belangen van SNIPES schaadt, kan leiden tot beëindiging van het membership en verdere deelname aan het SNIPES-loyaliteitsprogramma. Als je membership wordt ingetrokken, vervallen alle COINS en HEARTS onder "Account" automatisch.6. Beperking van aansprakelijkheid

1.    SNIPES is niet aansprakelijk voor systeemstoringen of het uitvallen van het SNIPES-membership, noch voor de gevolgen daarvan. SNIPES is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door opschorting, wijziging, beëindiging van of in verband met een SNIPES-membership, tenzij deze aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten op grond van wettelijke bepalingen.7. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Duitse recht. Geschillen, claims of controverses die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden of door deelname aan het membership van SNIPES CLIQUE, of die daarmee verband houden, dienen te worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Duitsland.8. Contact

Als je vragen hebt over het SNIPES CLIQUE-membership, neem dan contact op met de SNIPES-klantendienst op 088-8642323. Alle correspondentie met betrekking tot het SNIPES-membership dient te worden gestuurd naar het e-mailadres: loyalty@snipes.com.